ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/โปรแกรม

โลโก้และเครื่องหมาย     งานบริหารบุคคล    งานการเงินและบัญชี การรักษาพยาบาล     งานพัสดุ     แผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   │ ทะเบียนฟาร์ม   ความปลอดภัยด้านอาหาร     โรคสัตว์น้ำ      แบบคำขออนุญาต    เอกสารคำแนะนำ    รูปภาพ  โปสเตอร์ 
  
สหกรณ์กรมประมง  
 คู่มือการใช้งาน ทั่วไป การให้การช่วยเหลือเกษตรกร ││ลำดับขั้นการให้บริการประชาชนทุกบริการ แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โลโก้และเครื่องหมาย
งานบริหารบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
แผนงาน/โครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
แบบฟอร์มอื่น ๆ
  • แบบสำรวจการเลี้ยงปลากดหลวง pdf  word
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการของสำนักงานประมง
  • โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชุนด้านประมง pdf  word
  • โครงการประมงอาสา pdf  word
ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง  ลำดับขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียน
แบบคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์น้ำ
โรคสัตว์น้ำ
แบบคำขออนุญาตทางการประมง
คำขออาชญาบัตร  pdf  word
คำขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์  pdf   ตัวอย่างคำขอ  ขั้นตอนการให้บริการ
คำขออนุญาตขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำ หรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือวิด หรือทำให้น้ำในบ่อแห้งหรือลดน้อยลง  pdf  word
คำขออนุญาตและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (แบบ อ.6 ) pdf  word

ใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออก - นำผ่าน ( สป.4 )  (แบบ ร.1/1)   (แบบ ร.9)

คำขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า ( สป.12 )

คำขอหนังสือรับรอง CITES

คำขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์( สป.10 )

ขออนุญาตนำสัตว์น้ำที่มีชีวิตบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร

คำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ( สป.8 )

หนังสือรับรองส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร

คำขอจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง ค้าสินค้าฯ

แบบแจ้งการครอบครองตามมาตรา 61 / 67 ( สป.1 )

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์

    ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำคุ้มครอง

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่ 2 (2546)

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ

 

รับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

    ใบอนุญาตนำเข้า

นำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร

   การอนุญาตส่งออก ขั้นตอนสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร
   

    หนังสือรับรอง

ให้ส่งกุ้งกุลาดำออกนอกราชอาณาจักร

 

CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำ - ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

คู่มือการใช้งาน
ทั่วไป
การให้การช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีประสบภัยพิบัติ
ภัยอุทกภัย (ภัยน้ำท่วม)                    แบบ กษ.01แบบ กษ 01 หมู่บ้าน │ แบบ กษ 02 │แบบ ฝปส.1 │(รายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่)
เอกสารคำแนะนำ
                        
รูปภาพ

                   

โปสเตอร์

          

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจำกัด
แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ครั้งที่ 2/2555  แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์ม 5       แบบประเมินสมรรถนะด้วยตัวเอง แบบฟอร์ม 4      ตัวอย่างที่ทำเป็น pdf แล้ว       ทั้งหมด

 

กลับไปที่บนสุด    tw